PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : رسیور tron 1. نرم افزار جدید و رسمی رسیورtron_s-200 ورژنv1.09.11024 به تاریخ 01.02.2014
 2. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ترون مدلtron_n-100+ورژنv1.09.11315 به تاریخ12.02.2014
 3. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tronمدل tron s-200 ورژن v1.09.11024 به تاريخ : 2014/02/12
 4. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tronمدل tron s-300 ورژن v1.11 به تاريخ : 2014/02/12
 5. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tron_n-100+ورژن v1.09.11345 به تاریخ 21.02.2014
 6. نرم افزار جدید و رسمی رسیور True_V_e-5000 ورژن V1.09.11345 به تاریخ21.02.2014
 7. نرم افزار جدید و رسمی رسیور True V V-8000 ورژن V1.20 به تاریخ12.04.2014
 8. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tron s-300 ورژن v1.20 به تاریخ12.04.2014
 9. نرم افزار جدید رسیور tron مدل tron_s-200 ورژن v1.09.12290 بتاریخ 2014.06.12
 10. نرم افزار جدید رسیور tron مدل tron_s-300 ورژن v1.32.11 بتاریخ 2014.06.11
 11. نرم افزار جدید و رسمی رسیور دو تیونره TRONمدل TRON_S-200_2Tuner ورژن V1.09.12384 به تاريخ : 2014/06/16
 12. نرم افزار جدید و رسمی رسیور ترون مدلtron s-300 ورژنv1.34 به تاریخ 19.06.2014
 13. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tron مدل tron_ s-300 ورژن v1.40 به تاريخ : 2014/10/14
 14. نرم افزار رسیور tron مدل Clic_C500 به تاريخ:15-11-2014
 15. نرم افزار جدید و رسمی رسیورtrue V_e-5000 ورژنV1.09.14265 به تاریخ20150629
 16. نرم افزار جدید و رسمی رسیور true V V-300_ ورژنV1.50 به تاریخ2015.7.27
 17. نرم افزار جدید و رسمی رسیور true V_T-9000_ ورژن_V1.09.14470 به تاریخ2015.7.29
 18. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tron s-200_ ورژن_v1.09.14470 به تاریخ2015.7.29
 19. نرم افزار جدید و رسمی رسیور true V_T-9000_ ورژن_V1.09.14560 به تاریخ2015.08.08
 20. نرم افزار جدید و رسمی رسیور torn_s200_ ورژن_v1.09.14560 به تاریخ2015.08.08
 21. نرم افزار جدید و رسمی رسیور true_V_T-9000__ ورژن_v1.09.14560 به تاریخ2015.08.08
 22. نرم افزار جدید رسیور true V مدلtrue V V-8000 mini__ ورژنV1.51 بتاریخ 2015.08.13
 23. نرم افزار جدید رسیور tron مدلS300 ورژنV1.51 بتاریخ 2015.08.13
 24. نرم افزار جدید رسیور tron مدلClic-C800 ورژنV1.59 بتاریخ 2015.10.01
 25. نرم افزار جدید رسیور tron مدلClic-C500 ورژنV1.59 بتاریخ 2015.10.01
 26. نرم افزار جدید رسیور tron مدلtrue V T-9000_ ورژن V1.09.15162بتاریخ 2015.12.10
 27. نرم افزار جدید رسیور tron مدلtrue V v-8000MINI_ ورژن V1.53بتاریخ 2015.12.10
 28. نرم افزار جدید رسیور tron مدلTRON S-300 ورژن V1.53بتاریخ 2015.12.10
 29. نرم افزار جدید رسیور tron مدلTRON S-200_ ورژن V1.09.15162بتاریخ 2015.12.10
 30. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tron s-300 ورژن v1.55 به تاریخ2016/01/21
 31. نرم افزار جدید و رسمی رسیور true V V-8000 mini ورژن V1.55 به تاریخ2016/01/21
 32. نرم افزار جدید رسیورtron s-200 ورژن v1.09.15630به تاریخ 8/2/2016
 33. نرم افزار جدید رسیور tron مدلTRON S-200_ ورژنV1.09.15630بتاریخ 2016/02/20
 34. نرم افزار جدید رسیور true V T-9000 ورژنV1.09.15630بتاریخ 2016/02/20
 35. نرم افزار جدید رسیور true V V-8000 mini ورژنV1056بتاریخ 2016/02/21
 36. نرم افزار جدید رسیور tron s-300_ ورژنv1.56بتاریخ 2016/02/21
 37. نرم افزار جدیدرسیور tron_s-200_v1.09.16084به تاریخ 30/3/2016
 38. نرم افزار جدیدرسیورTRON_S-300_V2.01-7fHUCبه تاریخ 30/3/2016
 39. نرم افزار جدیدرسیورtrue V V-8000 mini_V2.01-به تاریخ 30/3/2016
 40. نرم افزار جدیدرسیورtrue V T-9000 _V1.09.16084-به تاریخ 30/3/2016
 41. نرم افزار جدیدرسیورtrue V V-8000 mini_V2.01-به تاریخ 30/3/2016
 42. نرم افزار رسیور tron مدل Clic_C800 به تاريخ:2016.5.2
 43. نرم افزار رسیور tron مدل Clic_C500 به تاريخ:2016.5.2
 44. نرم افزار جدید رسیورtron_s300_v2.11به تاریخ 11/11/2016
 45. نرم افزار جدید رسیورTrue-V_V8000_V2.11به تاریخ 11/11/2016
 46. نرم افزار جدید و رسمی رسیور True V مدل True_V_e-5000 ورژن V1.09.17457 به تاريخ : 2016/11/03
 47. نرم افزار جدید و رسمی رسیور tron مدل + tron_ n-100 hd ورژن v1.09.17457 به تاريخ : 2016/11/03
 48. نرم افزار جدید و رسمی رسیور True V مدل True_V_V8000 ورژن V2.12به تاريخ : 19-12-2016
 49. نرم افزار جدید و رسمی رسیورTrue_V_e-5000_V1.09.17702 به تاریخ 25.12.2016
 50. نرم افزار جدید و رسمی رسیورtron_n-100+_8m_v1.09.17702 به تاریخ 25.12.2016
 51. نرم افزار جدید رسیورtrue V e-5000_V1.09.17986 تاریخ:2017/03/31
 52. نرم افزار جدید رسیورtron n-100+_v1.09.17986 تاریخ:2017/03/31
 53. نرم افزار جدید رسیور Trueمدل trueV_V-8000 mini_V2.13به تاریخ 5/6/2017
 54. نرم افزار جدید رسیورTronمدل Tron_S-300_V2.13به تاریخ 6/6/20117
 55. نرم افزار جدید رسیور trueV-V-8000_mini_V2.14_به تاریخ 23/8/2017
 56. نرم افزار جدید رسیور tron_s-300_v2.14 _به تاریخ 23/8/2017
 57. اختصاصی لیست کانال اماده برایtreu t-9000
 58. اختصاصی لیست کانال اماده برای tron s-200
 59. اختصاصی لیست کانال اماده برای tron n-100
 60. اختصاصی لیست کانال اماده برای+tron n-100
 61. اختصاصی لیست کانال اماده true V e-5000
 62. نرم افزار جدید و رسمی رسیور True V مدلTrue-V-T9000 ورژن V1.09.18036-به تاريخ : 12.09.2017
 63. نرم افزار جدید و رسمی رسیورtron مدلtron-s200ورژن v1.09.18036-به تاريخ : 12.09.2017